ARTIKEL 1 PARTIJEN

1.1-VERKOPER

Titel: Dinossi.com Merk van Dinossi Technology Limited

Adres: Çamlık Mahallesi Dinç Sokak No:2 Kat:1 Dinossi Plaza Ümraniye / Istanbul

Telefoon: 0216 706 51 36

E-mailadres: dino@dinossi.com

1.2- ONTVANGER

Naam/achternaam/titel:

Adres:

Telefoon:

E-mailadres:

ARTIKEL 2 ONDERWERP

Het onderwerp van dit contract is de bepaling van de rechten en plichten van de partijen in overeenstemming met de bepalingen van de Wet nr. 6502 betreffende de bescherming van de consument met betrekking tot de verkoop en levering van het product / de producten die de KLANT elektronisch heeft besteld op de website www.Dinossi.com en waarvan de code, naam, hoeveelheid en verkoopprijs zijn gespecificeerd in artikel 3.1.

ARTIKEL 3 BEPALING VAN DE KWESTIES IN VERBAND MET HET CONTRACTUELE PRODUCT, DE BETALING EN DE LEVERING

3.1-PRODUCTEN

De basiskenmerken van goederen of diensten zijn beschikbaar op www.Dinossi.com. 

De op de site vermelde en geadverteerde prijzen zijn de verkoopprijzen. Geadverteerde prijzen en beloften zijn geldig totdat ze worden bijgewerkt en gewijzigd. Prijzen die voor een bepaalde periode worden aangekondigd, zijn geldig tot het einde van de aangegeven periode.

Alle belastingen van de goederen of diensten die onder het Contract vallen, zijn inbegrepen in de verkoopprijs.

3.2-VORM EN PLAN

Afleveradres:

Bezorger:

Factuurgegevens:

Product verzendingen worden gestart binnen 2 werkdagen uiterlijk nadat het product is geleverd door Dinossi Technology Limited. Voor bestellingen van meer dan 500 TL is de verzending gratis. Voor bestellingen onder 500 TL, worden de verzendkosten, die de productverzendkosten zijn, betaald door de KOPER. 

3.3 ACHTERSTANDSRENTE

Aangezien de betaling vooraf of per creditcard wordt gedaan, past de VERKOPER geen vertragingsrente toe.

ARTIKEL 4 ALGEMENE BEPALINGEN

4.1) De KOPER verklaart dat hij/zij de voorlopige informatie met betrekking tot de basiskenmerken, verkoopprijs en betalingswijze en levering van het product waarop het contract betrekking heeft op de website www.Dinossi.com.com heeft gelezen en geïnformeerd en dat hij/zij de noodzakelijke bevestiging elektronisch heeft gegeven. KOPER; Door deze Inleidende Informatie elektronisch te bevestigen, bevestigt hij/zij dat hij/zij het adres, de basiskenmerken van de bestelde producten, de prijs van de producten inclusief belastingen, betalings- en leveringsinformatie heeft verkregen die door de VERKOPER aan de KOPER moet worden gegeven voordat overeenkomsten op afstand worden gesloten.

4.2) Het aan het contract onderworpen product zal aan de KOPER of de persoon/organisatie op het door de KOPER aangegeven adres worden geleverd binnen de in de inleidende informatie op de website beschreven periode, afhankelijk van de afstand van vestiging van de KOPER voor elk product, mits deze de wettelijke periode van 30 dagen niet overschrijdt.

4.3) De VERKOPER kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet leveren van het bestelde product aan de KOPER als gevolg van problemen die het vrachtbedrijf kan ondervinden tijdens de levering van het product aan de KOPER.

4.4) De VERKOPER is verantwoordelijk voor de levering van het product waarop het contract betrekking heeft, intact, compleet, in overeenstemming met de kwalificaties die zijn gespecificeerd in de bestelling en met garantiedocumenten en gebruikershandleidingen, indien aanwezig.

4.5) De VERKOPER kan een ander product van gelijke kwaliteit en prijs leveren door de KOPER vóór het verstrijken van de uit het contract voortvloeiende prestatieverplichting te informeren en diens uitdrukkelijke goedkeuring te verkrijgen.

4.6) Indien de VERKOPER niet aan zijn contractuele verplichtingen kan voldoen in het geval dat het onmogelijk is om het product of de dienst waarop de bestelling betrekking heeft te leveren, stelt hij de consument van deze situatie op de hoogte voordat de contractuele prestatieverplichting afloopt en retourneert hij de totale prijs aan de KOPER binnen 10 werkdagen.

4.7) Voor de levering van het product moet dit formulier met voorlopige informatie elektronisch worden bevestigd. Als om welke reden dan ook de prijs van het product niet wordt betaald of wordt geannuleerd in de bankgegevens, wordt de VERKOPER geacht te zijn ontheven van de verplichting om het product te leveren.

4.8) Na de levering van het product, indien de desbetreffende bank of financiële instelling de productprijs niet aan de VERKOPER betaalt als gevolg van het oneerlijke of onrechtmatige gebruik van de aan de KOPER toebehorende creditcard door onbevoegde personen op een wijze die niet door de schuld van de KOPER is veroorzaakt, dient de KOPER het product binnen 3 dagen aan de VERKOPER te retourneren, mits het aan hem is geleverd. In dit geval behoren de transportkosten tot de KOPER.

4.9) Indien de VERKOPER het aan het contract onderworpen product niet binnen de periode kan leveren als gevolg van overmacht of buitengewone omstandigheden zoals weersomstandigheden, onderbreking van transport, enz. is de VERKOPER verplicht de KOPER hiervan op de hoogte te stellen. In dit geval kan de KOPER gebruik maken van een van de rechten om de bestelling te annuleren, het product onderhevig aan het contract te vervangen door een precedent, indien van toepassing, en/of de levertijd uit te stellen totdat de preventieve situatie verdwijnt. Indien de KOPER de bestelling annuleert, zal het door de KOPER betaalde bedrag binnen 10 dagen contant en ineens aan hem worden betaald. Bij betalingen door de KOPER per creditcard wordt het productbedrag binnen 7 dagen nadat de order door de KOPER is geannuleerd aan de desbetreffende bank geretourneerd. Aangezien de reflectie van dit bedrag op de rekeningen van de KOPER na de retournering van dit bedrag aan de bank volledig gerelateerd is aan het banktransactieproces, aanvaardt de KOPER bij voorbaat dat het voor de VERKOPER niet mogelijk is om op enigerlei wijze in te grijpen voor mogelijke vertragingen en dat het gemiddeld 2 tot 3 weken kan duren voordat het bedrag dat door de VERKOPER aan de creditcard is geretourneerd door de bank op de rekening van de KOPER wordt gereflecteerd.

ARTIKEL 5 PROCEDURE VOOR TERUGBETALING VAN BETALINGEN

In gevallen waarin de KLANT gebruik maakt van het herroepingsrecht of in gevallen waarin het product waarop de bestelling betrekking heeft om verschillende redenen niet kan worden geleverd of in gevallen waarin wordt besloten de prijs aan de KLANT terug te betalen met de beslissingen van de arbitragecommissie, betaalt de VERKOPER het volledige geïnde bedrag binnen 14 dagen in één keer terug op de creditcard waar de inning heeft plaatsgevonden. De Bank doet de terugbetaling aan de creditcards van de KLANT in hetzelfde aantal termijnen per termijn, ongeacht hoeveel termijnen de KLANT het product heeft gekocht. Als de teruggavedatum en de afsluitdata van de rekening van de kaart niet samenvallen, wordt elke maand 1 (één) terugbetaling op de kaart weergegeven en ontvangt de KLANT de termijnen die vóór de teruggave zijn betaald, nadat de termijnen van de verkoop zijn verstreken, en wordt het aantal termijnen dat vóór de teruggave is betaald, afgetrokken van de bestaande schulden.

In geval van retournering van de aangekochte producten zal de VERKOPER het volledige geïncasseerde bedrag in één keer terugstorten op de creditcard waarvan het bedrag is geïncasseerd. Door de bank wordt, ongeacht hoeveel termijnen de KLANT het product heeft gekocht, de terugbetaling ook in hetzelfde aantal termijnen in termijnen op de creditcards van de KLANT gedaan. Als de teruggavedatum en de afsluitdatum van de rekening van de kaart niet samenvallen, wordt elke maand 1 (één) terugbetaling op de kaart weergegeven en ontvangt de KLANT de termijnen die vóór de teruggave zijn betaald, nadat de termijnen van de verkoop zijn verstreken, en wordt het aantal termijnen dat vóór de teruggave is betaald, afgetrokken van de bestaande schulden.

De KLANT aanvaardt en verbindt zich ertoe deze procedure te hebben gelezen en aanvaard.

ARTIKEL 5-A INTERNATIONALE LEVERING

VERKOPER; In sommige landen is het mogelijk dat leveringsdata worden overschreden. Vooral in de volgende landen kan het langer duren dan de geschatte leverdata. Dit komt doordat de douaneprocedures van deze landen langer duren.

Landen waarvan de levering lang kan duren,

Filipijnen, Republiek Congo, Antarctica, Dominicaanse Republiek, Oman, Guinee-Bissau, Ecuador, Haïti, El Salvador, Libanon, Guatemala, Madagaskar, Sierra Leone, Marokko, Irak, Verenigde Arabische Emiraten, Samoa, Vaticaanstad, Zimbabwe, Paraguay, Marshalleilanden, Ashmore- en Cartier-eilanden, Grenada, Nauru, Kiribati, Bahrein en Togo.

In landen die hierboven niet worden genoemd, worden de levertermijnen binnen de aangegeven periodes gehaald.

ARTIKEL 6 HERROEPINGSRECHT

KOPER; Bij overeenkomsten op afstand voor de verkoop van goederen, kan de koper het recht uitoefenen om de overeenkomst te herroepen door de goederen te weigeren binnen 14 (veertien) werkdagen vanaf de datum van levering van het product aan hem of de persoon / organisatie op het door hem aangegeven adres, zonder wettelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid en zonder rechtvaardiging. Bij overeenkomsten op afstand voor dienstverlening gaat deze termijn in op de datum van ondertekening van de overeenkomst. Vóór het verstrijken van de herroepingstermijn kan het herroepingsrecht niet worden uitgeoefend bij dienstenovereenkomsten waarbij de uitvoering van de dienst is begonnen met instemming van de consument. De kosten die voortvloeien uit het gebruik van het herroepingsrecht behoren toe aan de VERKOPER. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de VERKOPER binnen 14 werkdagen schriftelijk per aangetekende post, fax of e-mail op de hoogte worden gesteld en mag het product niet worden gebruikt in het kader van de bepalingen van artikel 5-e. Als dit recht wordt uitgeoefend,

a) De factuur van het product dat aan de 3e persoon of de KOPER is geleverd, (Als de factuur van het te retourneren product bedrijfsmatig is, moet deze worden meegestuurd met de retourfactuur die door de instelling is afgegeven bij het retourneren. Retourzendingen waarvan de factuur is opgesteld namens de instellingen worden niet voltooid als de retourfactuur niet is opgesteld).

b) Het verzoekschrift dat is opgegeven bij de uitoefening van het herroepingsrecht,

c) De te retourneren producten moeten compleet en onbeschadigd geleverd worden, samen met de doos, verpakking en eventuele standaard accessoires.

d) De VERKOPER is verplicht de totale prijs en de documenten die de koper in een schuldpositie hebben gebracht aan de KOPER te retourneren binnen een periode van uiterlijk 10 dagen na ontvangst van de herroepingsverklaring en de goederen binnen 20 dagen te retourneren.

e) Indien er sprake is van een waardevermindering van de goederen om een reden die voortvloeit uit de schuld van de KOPER of indien de terugzending onmogelijk wordt, is de KOPER verplicht de schade van de VERKOPER te vergoeden in verhouding tot zijn schuld. Gepersonaliseerde maten en producten kunnen niet door de VERKOPER worden geretourneerd. Producten zoals oorbellen etc. die hygiënisch moeten worden gedragen, kunnen niet door de VERKOPER worden geretourneerd. De producten waarvoor het herroepingsrecht geldt, mogen niet worden gebruikt. Technologische producten waarvan de verpakking één keer is geopend, kunnen niet worden geretourneerd door de VERKOPER.

f) Als het bedrag van de door de VERKOPER uitgegeven winkelbon onder het bedrag komt dat gebruikt kan worden door gebruik te maken van het herroepingsrecht, zal het bedrag van de winkelbon dat gebruikt is in het kader van de actie geannuleerd worden.

ARTIKEL 7 BEVOEGDE RECHTBANK

Bij de uitvoering van dit contract zijn consumentenarbitragecommissies tot de door het Ministerie van Industrie en Handel aangekondigde waarde en consumentenrechtbanken in de schikking van de KOPER of de VERKOPER bevoegd. Zij zijn de autoriteiten die door de koper moeten worden toegepast.

In het geval dat de order wordt gerealiseerd, wordt de KOPER geacht alle voorwaarden van dit contract te hebben aanvaard.

Deze Overeenkomst is opgesteld voor commerciële doeleinden.

VERKOPER Dinossi Technology Limited

RECIPIËNT:

GESCHIEDENIS: